fbpx

Условия за използване на

yogatime.bg

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „ЙОГАТАЙМ“ ЕООД, ЕИК 207453724, по-долу за краткост „Търговец“, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт „www.yogatime.bg“, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

„ЙОГАТАЙМ“ ЕООД, ЕИК 207453724 е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, с адрес гр. София, п.к. 1113, ул. Фредерик Жолио Кюри, № 16, бл. 155, ет. 5, ап. 10,

Контакти за връзка:

Адрес на електронна поща: svetlaivanovayoga@gmail.com

Телефонен номер: 0888 9999 15

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Йогатайм“ ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Йогатайм“ ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – www.yogatime.bg и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за услуга – договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Предоставяни услуги

1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуги от разстояние.
1.1. Услугите могат да бъдат предоставяни във физически обект, както и такива предоставяни по електронен път, например чрез видео уроци, курсове или други методи.
1.2. Сайтът съдържа информация относно йога и медитация, релаксации и дихателни практики, видео, блог статии и други материали.

Абонаментни планове

2. Потребителят може да избере абонаментен план от обявените на сайта, както следва:
• Годишен абонамент- включва предоставяне на услуги в рамките на една година при възможна заявка за използване от едно или повече лица. Изложените цени на сайта за този вид абонамент са различни в зависимост от броя на лицата и използваните услуги.
• Месечен абонамент – включва предоставяне на услуги в рамките на един календарен месец. Изложените цени на сайта за този вид абонамент са различни в зависимост от броя на лицата и използваните услуги.

2.1. Търговецът предоставя опция за сключване на индивидуален план, който се уговаря индивидуално при конкретни условия. Условията за използване на този план се уточняват допълнително чрез отправяне на запитване по посочения по-горе имейл адрес.

2.2. Сроковете по използване на абонаментните планове започват да текат от деня на използване на съответния абонаментен план.

Поръчка

3. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите услуги.

4. Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.

5. При невъзможност за извършване на дадена услуга Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.

6. След избиране на една или повече услуги, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си с услуги за покупка.

7. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

8. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

8.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.

Цени

9. Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

9.1. Цените на услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

9.2. Намаления в цените на предоставяните услуги (кодове за отстъпка, промоции и т.н.) важат само за първия използван от Потребителя абонамент или за посочения от Търговеца период.

10. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

11. Търговецът може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

12. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.

Плащане

13. Когато Потребителят връща услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

14. Потребителят може да заплати цената на платените материали на сайта чрез избор на една от изброените възможности:
• банков превод (важи само за годишен абонамент или цени по договаряне за малък или корпоративен бизнес)
• с кредитна или дебитна карта

14.1. Потребителят е запознат и се съгласява, че с извършване на плащане с кредитна или дебитна карта на избрания от него месечен или годишен абонаментен план, се активира автоматично плащане след изтичане на срока на абонамента, което се деактивира едва при изричен отказ на Потребителя, извършен съгласно настоящите Общи условия, да ползва услугите, предоставяни от търговеца.

15. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

16. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

17. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Отказ от договора и замяна

18. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя. Тази клауза е приложима при положение, че Потребителя не се е възползвал до момента от предлаганите услуги.

19. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите, от които желае да се откаже, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др.

20. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
Връзка за изтегляне на формуляра за отказ от услуги

21. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

22. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

23. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:
• за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.

24. В случай че потребителят е направи плащане по договора с банкова карта и е упражнил правото си на отказ от договора, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 7 работни дни.

Интелектуална собственост

25. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

26. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

27. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

28. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

29. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

30. На сайта потребители могат да публикуват коментари, бележки, предложения, идеи или коментари по отношение на съдържанието и структурата на сайта; могат да се обръщат с въпроси, стига тяхното съдържание да не е незаконно, нецензурно, заплашително, клеветническо и/или да засяга неприкосновеността на личния живот, правото на интелектуална собственост на yogatime.bg и/или на трети страни; да не съдържа вируси; клиентът да не извършва политически/изборни кампании, СПАМ, масови съобщения или всяка друга форма на СПАМ. Забранено е ползването на фалшив e-mail адрес или чужда самоличност

31. Настоящите Общи условия не представляват продажба и не Ви предоставят права на собственост върху или по отношение на Уебсайта и материалите в него, или каквито и да е права на интелектуална собственост, притежавани от Търговеца.

Прекратяване и разваляне на договора

32. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

33. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.

34. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

35. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Спасителна клауза

36. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Изменение на общите условия

37. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

38. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

39. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

Приложимо право

40. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.